Countries of the European Union - EU countries

Countries of the European Union per alphabetical order

CountryDate of entryCurrency
Austria01/01/1995Euro (EUR)
Belgium01/01/1958Euro (EUR)
Bulgaria01/01/2007Bulgarian lev (BGN)
Croatia01/07/2013Euro (EUR)
Cyprus01/05/2004Euro (EUR)
Czech Republic01/05/2004Czech koruna (CZK)
Denmark01/01/1973Danish krone (DKK)
Estonia01/05/2004Euro (EUR)
Finland01/01/1995Euro (EUR)
France01/01/1958Euro (EUR)
Germany01/01/1958Euro (EUR)
Greece01/01/1981Euro (EUR)
Hungary01/05/2004Hungarian forint (HUF)
Ireland01/01/1973Euro (EUR)
Italy01/01/1958Euro (EUR)
Latvia01/05/2004Euro (EUR)
Lithuania01/05/2004Euro (EUR)
Luxembourg01/01/1958Euro (EUR)
Malta01/05/2004Euro (EUR)
Netherlands01/01/1958Euro (EUR)
Poland01/05/2004Polish zloty (PLN)
Portugal01/01/1986Euro (EUR)
Romania01/01/2007Romanian leu (RON)
Slovakia01/05/2004Euro (EUR)
Slovenia01/05/2004Euro (EUR)
Spain01/01/1986Euro (EUR)
Sweden01/01/1995Swedish krona (SEK)
United Kingdom01/01/1973British pound (GBP)

Countries of the European Union by date of entry

CountryDate of entryCurrency
Belgium01/01/1958Euro (EUR)
France01/01/1958Euro (EUR)
Germany01/01/1958Euro (EUR)
Italy01/01/1958Euro (EUR)
Luxembourg01/01/1958Euro (EUR)
Netherlands01/01/1958Euro (EUR)
Denmark01/01/1973Danish krone (DKK)
Ireland01/01/1973Euro (EUR)
United Kingdom01/01/1973British pound (GBP)
Greece01/01/1981Euro (EUR)
Portugal01/01/1986Euro (EUR)
Spain01/01/1986Euro (EUR)
Austria01/01/1995Euro (EUR)
Finland01/01/1995Euro (EUR)
Sweden01/01/1995Swedish krona (SEK)
Bulgaria01/01/2007Bulgarian lev (BGN)
Romania01/01/2007Romanian leu (RON)
Cyprus01/05/2004Euro (EUR)
Czech Republic01/05/2004Czech koruna (CZK)
Estonia01/05/2004Euro (EUR)
Hungary01/05/2004Hungarian forint (HUF)
Latvia01/05/2004Euro (EUR)
Lithuania01/05/2004Euro (EUR)
Malta01/05/2004Euro (EUR)
Poland01/05/2004Polish zloty (PLN)
Slovakia01/05/2004Euro (EUR)
Slovenia01/05/2004Euro (EUR)
Croatia01/07/2013Euro (EUR)

All flags of the world

All countries in the world by alphabetical order

Quiz on countries and capitals of the world

© 2024 - www.sport-histoire.fr - All rights reserved - About - Languages : FR - EN - ES - PT - DE - IT